Regulamin
§1

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu B&B Julinek Park mieszczący się pod adresem Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia, prowadzonego przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000029876, NIP: 5260200081, REGON: 010524149, kapitał zakładowy: 5 060 000 zł (wpłacony w całości), adres do kontaktu: 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, (dalej „Obiekt Noclegowy”).
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz na stronie bbjulinek.pl.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy wiążącej gościa z Obiektem Noclegowym. Gość powinien zapoznać się z warunkami Regulaminu i zobowiązany jest stosować się do jego postanowień.

§2

Doba hotelowa

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Długość doby hotelowej może podlegać zmianom w zależności od typu pokoju bądź oferty specjalnej, wybranej przez gościa podczas rezerwacji.
 4. Oferta Obiektu Noclegowego wraz z opisem pokoi jest dostępna na stronie bbjulinek.pl oraz na wybranych internetowych portalach rezerwacyjnych.
 5. Życzenie wydłużenia doby hotelowej należy zgłosić jak najwcześniej, tj. w przypadku życzenia zameldowania przed godziną 15:00 na etapie składanej rezerwacji, a w przypadku życzenia wymeldowania po godzinie 11:00 niezwłocznie po przyjeździe do Obiektu Noclegowego. Obiekt Noclegowy dołoży starań aby uwzględnić życzenie przedłużenia doby hotelowej, biorąc pod uwagę dostępność pokoi.
 6. Obiekt Noclegowy zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa Regulaminu lub Regulaminu porządkowego Obiekt Noclegowego, lub niedokonania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3

Warunki rezerwacji

 1. Rezerwacji pokoju można dokonać w następujący sposób:
  • - przesłanie wypełnionego formularza rezerwacji drogą e-mailową na adres recepcja@julinek.com.pl;
  • - telefonicznie pod numerem +48 22 611 61 16;
  • - wypełnienie formularza rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej bbjulinek.pl;
  • - za pośrednictwem internetowych portali rezerwacyjnych;
  • - osobiście za pośrednictwem recepcji Obiektu Noclegowego.
 2. Dokonanie rezerwacji następuje w chwili przesłania przez Obiekt Noclegowy wiadomości zawierającej szczegóły pobytu, w tym datę, cenę i rodzaj pokoju, na adres e-mail podany przez osobę dokonującą rezerwację.
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w chwili podania przez osobę dokonującą rezerwacji danych dotyczących karty kredytowej lub wpłacenia zaliczki na poczet ceny pobytu w wysokości i w terminie wskazanym w wiadomości określonej w ust. 2. Rezerwacja potwierdzona zachowuje ważność do końca tj. do godz. 11.00 pierwszej doby hotelowej, chyba że gość uprzedził o późniejszym przybyciu do Obiektu Noclegowego.
 4. W przypadku nieodwołania potwierdzonej rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18:00 dnia przyjazdu lub nieobecności gościa do końca pierwszej doby hotelowej, Obiekt Noclegowy obciąży gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową, a rezerwacja obejmująca dłuższy okres wygasa po zakończeniu pierwszej doby hotelowej.
 5. Odwołanie rezerwacji bez obowiązku uiszczenia opłaty jest możliwe najpóźniej do godziny 18:00 w dzień przyjazdu-za wyjątkiem rezerwacji w ramach ofert specjalnych, w szczególności oferowanych na stronie internetowej www.bbjulinek.pl lub za pośrednictwem platform rezerwacyjnych internetowych, prowadzonych przez podmioty trzecie, w których odmienne warunki dokonywania rezerwacji oraz ich anulowania są każdorazowo wskazywane przed dokonaniem rezerwacji.
 6. W celu otrzymania faktury VAT tytułem dokonanej przedpłaty niezbędne jest podanie danych nabywcy wymaganych przepisami do poprawnego wystawienia faktury.
 7. Obiekt Noclegowy może odmówić dokonania rezerwacji osobie, która podczas poprzedniego pobytu w Obiektu Noclegowego naruszyła postanowienia regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu lub na osobie.
 8. Życzenie przedłużenia bądź skrócenia okresu pobytu poza okres wskazany w potwierdzonej rezerwacji powinno być zgłoszone niezwłocznie. Obiekt Noclegowy potwierdzi w formie mailowej możliwość i warunki przedłużenia pobytu, biorąc pod uwagę dostępność pokoi. W przypadku zgłoszenia chęci skrócenia okresu pobytu w dniu poprzedzającym dzień, w którym gość zamierza opuścić Obiekt Noclegowy, Obiekt Noclegowy nie obciąży gościa opłatą za kolejną dobę hotelową.
 9. Odrębne zasady i warunki skrócenia pobytu obowiązują wobec rezerwacji dokonywanych w ramach ofert specjalnych, w szczególności bezzwrotnych. W przypadku skrócenia okresu pobytu gościa wskazanego w potwierdzonej rezerwacji, Obiekt Noclegowy pobierze opłatę w pełnej wysokości za cały pobyt lub za jego odpowiednią część w zależności od warunków oferty, w ramach której dokonywana rezerwacja.
 10. W przypadku zakończenia pobytu w Obiekcie Noclegowym w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt Noclegowy nie zwraca opłaty za niewykorzystany czas w danej dobie hotelowej.
 11. Zmian rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem podmiotów trzecich można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tych podmiotów.
 12. Obiekt Noclegowy zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu pobytu w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§4

Meldunek

 1. Gość zobowiązany jest zameldować siebie oraz osoby, których jest opiekunem prawnym w Obiekcie Noclegowym przed rozpoczęciem korzystania z usług hotelowych.
 2. Podstawą zameldowania jest okazanie w recepcji Obiektu Noclegowego dokumentu tożsamości z fotografią celem identyfikacji, oraz wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej.
 3. Odmowa okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość może skutkować odmową świadczenia usług oraz uprawnia Obiekt Noclegowy do obciążenia gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową oraz odstąpienia od rezerwacji obejmującej dłuższy okres.
 4. W związku z wprowadzeniem na podstawie obowiązujących przepisów prawa limitów liczby osób przebywających w Obiekcie Noclegowym, do których nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, w przypadku przekroczenia limitu osób określonego w tychże przepisach, Gość może skorzystać z usług Obiektu Noclegowego pod warunkiem okazania pracownikowi recepcji Obiektu Noclegowego podczas zameldowania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (dalej zwanego „paszportem covidowym”). Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśniamy, że okazanie przez Gościa paszportu covidowego jest dobrowolne, jednakże odmowa jego okazania spowoduje odmowę świadczenia usług przez Obiekt Noclegowy w sytuacji przekroczenia limitów liczby osób, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§5

Usługi podstawowe oraz dodatkowe

 1. W ramach ceny za pobyt Obiekt Noclegowy zapewnia:
  • - zakwaterowanie w pokoju zgodnym z wybraną ofertą, według opisu zamieszczonego na stronie www.bbjulinek.pl;
  • - bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy informacji o gościu,
  • - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie Noclegowym,
  • - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • - sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, Obiekt Noclegowy w pierwszej kolejności podejmie próbę ich usunięcia; jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe Obiekt Noclegowy dołoży wszelkich starań, aby w miarę dostępnych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób zmniejszyć niedogodności,
  • - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • - przechowanie bagażu gościa (Obiekt Noclegowy może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa lub zasady bezpieczeństwa,
  • - zamawianie taksówki,
  • - dostęp do Internetu na terenie Obiektu Noclegowego,
 2. Goście mogą korzystać w ramach opłaty za pobyt z niestrzeżonego parkingu naziemnego. Obiekt Noclegowy nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.
 3. Obiekt Noclegowy świadczy również usługi dodatkowe za odrębnym wynagrodzeniem. Cennik usług dodatkowych udostępniony jest w recepcji.

§6

Odpowiedzialność gości

 1. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie Obiektu Noclegowego pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, w szczególności za uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe w wyniku działań osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu Noclegowego, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Obiekt Noclegowy zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej gościa tytułem naprawienia wyrządzonych szkód lub w przypadku nieuregulowania przez gościa płatności za pobyt w Obiektu Noclegowego lub inne usługi dodatkowe.
 5. Opuszczając pokój, gość powinien każdorazowo sprawdzić, czy drzwi zostały dokładnie zamknięte, zakręcić krany i zamknąć okna, a także wyłączyć sprzęt elektroniczny.
 6. Obiektowi Noclegowemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa dla zabezpieczenia należności z tytułu świadczonych usług przez Obiekt Noclegowy, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków poniesionych dla tej osoby.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach oraz częściach wspólnych Obiektu Noclegowego i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

§7

Odpowiedzialność obiektu noclegowego

 1. Obiekt Noclegowy ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Nie uważa się za rzeczy wniesione pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt.
 3. Gość powinien umieścić ważne dokumenty, pieniądze oraz inne cenne przedmioty  w sejfie udostępnionym w pokoju lub sejfie depozytowym znajdującym się w recepcji Obiektu Noclegowego. Obiekt Noclegowy może odmówić przyjęcia tych rzeczy na przechowanie tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo w ocenie Obiektu Noclegowego mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych, gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu pod rygorem nieuwzględnienia roszczeń.
 5. Obiekt Noclegowy nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.
 6. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień świadczonych usług.
 7. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja Obiektu Noclegowego. Reklamację można przesłać również drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: recepcja@julinek.com.pl
 8. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień lub zdarzeń, których dotyczy.
 9. Obiekt Noclegowy rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§8

Regulamin porządkowy

 1. W trosce o zapewnienie Państwu udanego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu porządkowego.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 11.00 dnia wyjazdu.
 3. Osoby niebędące gośćmi Obiektu Noclegowego mogą przebywać na terenie pokoi godzinach od 7.00 do 22.00.
 4. W Obiekcie Noclegowym obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00. W trakcie ciszy nocnej, osoby korzystające z usług Obiektu Noclegowego mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać ciszy i spokojnego przebywania innych osób.
 5. Instrukcje dotyczące postępowania w przypadku ewakuacji opisane są na tabliczce przy drzwiach wyjściowych każdego pokoju.
 6. Na całym terenie Obiektu Noclegowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych). Za nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie Obiektu Noclegowego, Obiekt Noclegowy ma prawo obciążyć osobę naruszającą zakaz karą porządkową w wysokości 500 zł lub kosztami czyszczenia pokoju.
 7. Zachowanie wszystkich osób przebywających na terenie Obiektu Noclegowego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób.
 8. Zakazane jest wnoszenie na teren Obiektu Noclegowego przedmiotów lub substancji mogących stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia innych osób, lub dla mienia, w szczególności:
  • - broni wszelkiego rodzaju;
  • - materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, rac oraz innych materiałów które mogą wywołać wybuch lub pożar;
  • - środków odurzających i psychotropowych lub podobnie działających;
  • - pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie Obiektu Noclegowego zabronione jest:
  • - odpalanie materiałów pirotechnicznych;
  • - używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju  (powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych);
  • - używanie otwartego ognia.
 10. Naruszenie powyższych zakazów uprawnia Obiekt Noclegowy do nałożenia kary porządkowej 500 zł oraz żądania naprawienia szkód powstałych w wyniku naruszenia tego zakazu w pełnej wysokości.
 11. Obiekt Noclegowy akceptuje małe zwierzęta domowe, tj. psy oraz koty. Możliwe jest zakwaterowanie z maksymalnie jednym zwierzęciem w pokoju jednoosobowym oraz z maksymalnie dwoma zwierzętami w pokoju dwu- trzy- osobowym i apartamencie. Koszt dodatkowy zakwaterowania ze zwierzęciem to 30zł/zwierzę/doba. Zwierzęta powinny być trzymane w pokoju w przystosowanych dla nich klatkach.
 12. W przypadku zakwaterowania z jednym zwierzęciem pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł/pokój, w przypadku dwóch zwierząt 400zł/pokój. Kaucja jest w pełni zwrotna gdy w momencie wykwaterowania nie stwierdzono żadnych zniszczeń, które skutkowałyby poniesieniem dodatkowych kosztów przez Obiekt Noclegowy. Za zniszczenia uznaje się przede wszystkim:
  • - podrapane lub pogryzione elementy wyposażenia, w tym drzwi
  • - sierść zwierzęcia w pościeli na łóżku
  • - plamy na wykładzinie
 13. Obiekt Noclegowy zastrzega sobie prawo do odmowy zezwolenia pobytu na terenie Obiektu Noclegowego osobie, która narusza regulamin.
 14. W częściach ogólnodostępnych Obiektu Noclegowego obowiązuje zakaz
  • - spożywania artykułów spożywczych niezakupionych w Obiektu Noclegowego;
  • - spożywania alkoholu za wyjątkiem miejsc jego sprzedaży lub zorganizowanych imprez;
  • - akwizycji i sprzedaży obnośnej, a także świadczenia innych usług bez uprzedniej zgody Obiektu Noclegowego
 15. Przedmioty pozostawione na terenie Obiektu Noclegowego będą odesłane na żądanie i koszt ich właściciela.
 16. Obiekt Noclegowy przechowa pozostawione przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego roku od dnia kiedy właściciel został wezwany do odbioru rzeczy bądź złożenia dyspozycji ich odesłania, a w przypadku niemożności wezwania - przez okres dwóch lat.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Obiekt Noclegowy świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o ich zgłaszanie w recepcji lub na adres: recepcja@julinek.com.pl.
 2. Obiekt Noclegowy może odmówić świadczenia usług osobie, wobec której istnieje uzasadniona obawa, że zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, lub życiu innych osób przebywających na terenie Obiektu Noclegowego lub mieniu Obiektu Noclegowego. Stwierdzenie takiej okoliczności może skutkować odmową świadczenia usług oraz uprawnia Obiekt Noclegowy do obciążenia gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową oraz odstąpienia od rezerwacji obejmującej dłuższy okres.
 3. W Obiekcie Noclegowym zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy zapewnieniu bezpieczeństwa gości i innych osób przebywających na jego terenie. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 4. Administratorem danych osobowych klientów Obiektu Noclegowego jest spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie, adres do kontaktu: 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w recepcji oraz na stronie www.bbjulinek.pl.

Życzymy miłego pobytu, Dyrekcja B&B Julinek Park

.

...
Zapisz się do newslettera
Zainteresowania: